Giám Đốc Điều Hành Là Gì?

Giám đốc điều hành (CEO) là người chịu trách nhiệm điều hành doanh nghiệp theo các mục tiêu, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Giám đốc điều hành cũng là người tổng hợp dữ liệu và đưa ra các quyết định chiến lược cho hoạt động kinh doanh ngắn hạn và… Continue reading Giám Đốc Điều Hành Là Gì?