Insight là gì? Nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu Tiếp thị CUSTOMER INSIGHT

INSIGHT về khách hàng được nhóm thành các danh mục khác nhau, bao gồm thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, nhân khẩu học, sở thích, hành vi, v.v.… Mỗi loại thông tin chi tiết sẽ hữu ích cho các mục tiêu khác nhau của doanh nghiệp. Trước khi nghiên cứu thông tin… Continue reading Insight là gì? Nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu Tiếp thị CUSTOMER INSIGHT